Ponožky a pančuchy | Košice Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto Vás nižšie informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie Vašej objednávky. Prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

1. Údaje o prevádzkovateľovi

Zodpovedným za Vaše osobné údaje a zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu www.ponozkyapancuchy.sk je spoločnosť M.K., spol. s r.o. so sídlom Domčeková 13, 04001 Košice, IČO: 36605786, DIČ: 2022168225, IČ DPH: SK2022168225, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice 1, oddiel Sro, vložka 17961/V (ďalej len “Prevádzkovateľ“).

2. Osobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti uzatvorením zmluvy – dokončením objednávky a registráciou – vytvorením zákazníckého účtu. Medzi tieto údaje patrí hlavne:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
 • voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • prihlasovanie meno v prípade registrácie
 • prihlasovanie heslo v prípade registrácie

E-mail sa mimo iného, využíva aj ako miesto pre doručenie potvrdenia objednávky a ďalších potrebných informácii.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môže sa napr. stať, že si u nás tovar zakúpite vy, ale nechcete ho vyzdvihnúť, prebrať či reklamovať. Môžete vymedziť poverenú osobu, ktorá je za vás oprávnená preberať tovar, či reklamovať. Tým nám poskytnete aj jej osobné údaje.

V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, tak nám súčasne s poskytnutím Vašich osobných údajov zašlite aj súhlas svojho zákonného zástupcu (rodiča) so spracovaním Vašich osobných údajov.

3. Spracovanie osobných údajov

A. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkováteľom alebo pre vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “Nariadenie“).

B. Zasielanie obchodných oznámení

V prípade, že aktuálne ste zákazníkom Prevádzkovateľa (napríklad pokiaľ ste učinili nákup, zaslali nám objednávku), môže Prevádzkovateľ použiť Vami poskytnuté údaje (pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa), k zasielaniu marketingových oznámení o podobných produktoch či službách.

V ostatných prípadoch Vás Prevádzkovateľ žiada o súhlas so zasielaním marketingových oznámení o produktoch,  akciách a propagačných kampaniach. Súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím políčka “Chcem byť informovaný e-mailom o akciách, zľavách a novinkách“. Odvolanie takéhoto súhlasu, resp. odhlásenie zasielania tzv. newsletterov môžete vykonať kedykoľvek, prostredníctvom správy zaslanej na adresu kostac@stonline.sk

4. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je hlavne plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom (vybavenie Vašej objednávky) či vykonanie opatrení Prevádzkovateľom pred uzatvorením takejto zmluvy v súlade s čl.6 ods.1 písm.b) GDPR.

Medzi ďalšie dôvody, prečo Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje, je možnosť spravovať Váš užívateľský účet.

5. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe Vami udeleného súhlasu so zasielaním marketingových oznámení po dobu pokiaľ nebude tento Váš súhlas so spracovávaním osobných údajov Vami odvolaný.

6. Ďalší príjemcovia osobných údajov

Za účelom plnenia zmluvy, je v určitých prípadoch potrebné spolupracovať aj s inými spoločnosťami, ktoré plnia úlohy pre prevádzkovateľa. Spoločnosť si starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zveruje a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu.

Jedná sa hlavne o prepravné spoločnosti, s ktorými má prevádzkovateľ zmluvný obchodný vzťah. Týmto Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

7. Práva dotknutej osoby

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás (kostac@stonline.sk) a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na presnosť osobných údajov,
 • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením
 • spracúvania osobných údajov.

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

8. Ochrana údajov

Prevádzkovateľ považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít. Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame napríklad šifrovaciu metódu v niektorých oblastiach (konto, registračný formulár). Informácie, ktoré zadávate, sa potom prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softvéru.

9. Kontakt

Pre získanie informácií týkajúcich sa bezpečnosti  a ochrany osobných údajov, postupu ich užívania a využitia práv subjektu osobných údajov, môžete Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese kostac@stonline.skalebo na tel. čísle +421918 405 402

SŤIAHNÚŤ SÚBOR: Ochrana osobných údajov.